Follow

Er det noen nordmenn her inne jeg ikke følger ennå?

Kan jeg allernådigest få lov til at be Dem være så vennelig å booste denne toot?

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!