Follow

It's autumn and National Poetry Day

HERFST 1975

Eerst zetten zwaluwen op de draden
De noten van het gekend gezang,
Dan komen meeuwen landinwaarts
En de laatste vruchten smaken wrang:

Wind bladert in de kruinen
En leest het dode lover af
Belegert onze dorre tuinen
En scheidt koren van het kaf.

Kind, die in de bossen noten raapt
Hoor de dood in onze schedel kruipen
En zie hoe wij het geluk besluipen
Dat binnen in die bittere bolster slaapt.

(From "Junkieverdriet" by Jotie T'Hooft, 1956-1977)

· · Web · 0 · 4 · 6
Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!