Må innsømme det er ganske fascinerende å høre to av norges mest splittende politikere (Christian Tybring-Gjedde og selveste Sylvi Listhaug) snakke om at det nå er viktig å samle det amerikanske samfunnet, og å lege splittelsen som har fått vokse...

#norsk #norge #usa #politikk #hykleri
Follow

@harald Ikkje minst at Tybring-Gjedde framleis meiner at Trump fortener fredsprisen.

· · Web · 1 · 0 · 0
@Pilum::🌞 Ja gjør han det? Så et intervju med ham tidligere i dag, han ble ikke utfordret på akkurat det desverre, men så ut til å være ganske desillusjonert ang Trumps egnethet som president da.

@harald Eg har vanskelig for å tolke det annerleis i alle fall. 😃

"Nominasjonen står ved lag, bekrefter Tybring-Gjedde til Nettavisen.

– Fredsprisen har ingenting med dette å gjøre," sier han og legger til:

– Trump ble nominert i tråd med Nobels testamente pga fredsavtalene som ble inngått mellom Israel og flere land i Midtøsten."

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!