Først beklaget Innovasjon Norge at de hadde kredittsjekket gründeren en rekke ganger uten god grunn. Nå har de anmeldt ham til politiet.


Innovasjon Norge politianmelder gründer de har kredittsjekket uten hjemmel (NRK)

Norske nyheter blir stadig mer underholdende.

#norge #norsk #innovasjonnorge #forviklingar
Follow

@harald Innovasjon Norge i kjent stil. 🙄

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!