@forteller Scribus er overraskende bra. Har brukt den for et par prosjekter.

Follow

@cschack Jeg har bare så vidt testa den bittelitt én gang for lengesida, faktisk. Har du en enkel intro-video eller noe å anbefale?

· · Web · 0 · 0 · 0

@forteller Nei, dessverre. Den er tungrodd å begynne med, men det funket å gå igjennom brukerdokumentasjonen steg for steg.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!