Legger jeg godvilja til skjønner jeg vel at det Kripos mener er at det ikke er lov å selge nakenbilder av folk som ikke har gitt samtykke. Men det er ikke det de skriver? Det ser ut som at de sier at salg, eller tom bare deling, av nakenbilder generelt er ulovlig.

Follow

Jeg syns det er viktig at politiet formulerer seg presist. Det kan til og med være viktig at de bruker ordet "samtykke". Her ser de ut til å være redde for det

Men husk at du må "stoppe og dele nakenbilder på internett", da! Etter at du har stoppet kan du dele dem med meg ;)

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!