Den klart største kilden til klimagassutslipp i Oslo, med 52% tilsammen i 2020, er veitrafikk!

Det er klart det er der lokalpolitikere må satse mest når de skal gjøre sitt for at vi skal slutte dette globale selvmordet vi driver med. Og på toppen gjør det byen så mye bedre!

Follow

Les forslaget til klimabudsjett for Oslo for 2023, som bla skal sikre "Oslos klimagassutslipp i 2030 er redusert med 95 % sammenliknet med 2009, og med et delmål på 52 % i 2023" her: oslokommune.framsikt.net/2023/

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!