Follow

Folk/Politikere: Forby X!?! Vi er avhengig av X! Vi kan ikke forby alt vi ikke liker! Vi må ha et reelt alternativ først!

Firmaer: Vi kan ikke lenger bruke X? Da får vi vel teste noen alternativer som kanskje ikke funker så godt, helt til vi finner en bedre løsning enn X.

Også firmaer: Hadde vi noen gang giddet å utvikle den bedre løsningen om vi ikke ble tvunget til det? Selvsagt ikke! Statlige reguleringer, inkludert både avgifter og forbud, driver innovasjon. Men hysj, ikke si det til noen! Vi vil heller putte alle penga i lomma.

@forteller Støtter heilt og fullt å gå vekk frå plastemballasje, men det er noko med dei skeiene som gjer at dei smaker heilt forferdelig for meg. 😞

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!