Follow

Hva vil du si i din beste venns begravelse?

Seriøst

Vennene dine kan dø når som helst. Hva vil du si i begravelsen?

Fortjener de å få høre det?

I morgen, 3. august, Esters dag, er den perfekte dagen å si det på

Ikke utsett det til det er for sent. blogg.forteller.net/2020/dag/

@forteller Hadde en venn som døde i fjor sommer, bare 35 år gammel. Vi møttes ikke så ofte, men det er mye på grunn av ham at jeg ble interessert i sopp. Har tenkt mange ganger at det hadde vært fint å snakkes, og så kommer jeg på at det er for sent.

@forteller tenker en del på dette for tiden. Antakeligvis fordi den vennen jeg har som er flinkest til å si nettopp sånne ting kommer til å dø tidligere enn det man vanligvis planlegger for. Prøver å la meg inspirere av ham og bli flinkere.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!