Follow

At oljeindustrien har klart å overbevise så store deler av samfunnet om at en grunnleggende endring av _hele systemet_ ikke vil skape enormt mange flere jobber enn det vil fjerne er et av de tydeligste eksemplene på pengers makt jeg vet om

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!