Hva med en kalkulator hvor du taster inn hvilken bil du har fra hvilket år og hvor mye du kjører, og den spytter ut en oversikt over hvor mange ganger du kan leie bil, få mat og varer fraktet til døra, osv for det det koster deg å eie og bruke bilen ett år?

Follow

Og så kan du justere antall ganger i året du faktisk trenger å leie bil til hytta/flytting/frakt, få ting levert, osv, og se hvor mye penger du sitter igjen med i overskudd hvert år og hvaslags el(laste)sykkel du kan kjøpe for det (/hvor lang tid det vil ta å betale den ned)

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!