Follow

Hvis jeg legger meg for å sove med en tent sigarett i kjeften, er da "ulykke" det mest korrekte ordet å bruke når huset brenner ned?

Spør for journalister som skriver om folk som kjører i 100 km/t mens de ser på mobilen

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!