Follow

Føler meg som gammel gubbe når dette er mine tanker mens jeg ser WoT:

- Dere hadde snart tatt ham igjen, hvorfor ødelegge passasjen for alle som trenger den!?
- Hvorfor lukker du ikke døren!?
- Hvorfor må relativt fattige folk bruke energi på å varme så my vann når du bare kan vifte en finger!?

· · Web · 1 · 0 · 1

@forteller Då er eg sikkert tusen gonger eldre som ikkje veit kva WoT er.

@aujawindar @forteller Wheel of Time, tipper eg, som nyleg har vorten filmatisert.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!