Til folk i Oslo-området: 

Ville du blitt med på et lavterskel, fattigmanns veldedighetsball, bare at det ikke er et ball men det er en kinokveld som koster litt, men kinobillett er inkludert, og jeg velger film og veldedigheten alle pengene går til, og kanskje vi henger etterpå og prater om filmen eller noe?

Follow

Til folk i Oslo-området: 

Oh no

Til folk i Oslo-området: 

@katnjiapus :(

Bra én ville tenke på det tilslutt ihvertfall, da…

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!