Rant about Ubuntu using old versions of Gnome 

It seems to me like I'll have to switch away from . The 21.10 beta is out, and it's using 40, so I'm guessing the final version will have Gnome 40 too. I'm already tired of being so far behind not having Gnome 40 on my Ubuntu 21.04 box, and now I'll have to go another 7 months without getting Gnome 41? When Ubuntu 22.04 will Gnome 42 already be out, and Ubuntu just have Gnome 41?

Rant about Ubuntu using old versions of Gnome 

@forteller Høres ut som #fedora er distroen for deg (og meg).

Follow

Rant about Ubuntu using old versions of Gnome 

@fyksen Bare at Fedora ikke er Debian-basert, og dermed ikke kan benytte seg av alt som er tilpasset Ubuntu, som tips og råd og support på nett og litt programvare som bare er tilgjengelig som .deb

· · Web · 1 · 0 · 0

Rant about Ubuntu using old versions of Gnome 

@forteller Det er sant. Heldigvis har flatpak, appimages og copr gjort det ekstremt mye enklere. Men det hender vel fra tid til annen at jeg snubler over noe som krever mer innsats på RPM baserte distroer.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!