Follow

: Captain Marvel (2019)

Started out pretty stupid. But became quite cool and good, actually. Still stupid, of course, it's a super hero film after all, but also worth watching.

I'm so sick and tired of men always being the front and center and active and heroic people in all forms of story telling, so it was great with a change, and as a super hero no less.

Also fun with a cat! 🐈

: Yes
test compliant: Yes
: Yes, if you like stupid superhero films

· · Web · 1 · 0 · 1

@forteller Følar captain marvel fortente ein betre film då.

Settingen var riktig, men skrivinga var ikkje akkurat mykje å skryte av.

Captain marvel ikkje nødvendigvis den karakteren det må vere, men følar vi fortenar sterke kvinnelege karakterar med brae filmer også.

Og det kanskje gjer meir for saka med sterk kvinneleg karakter i brae filmer.

Men så spørs det kva slags grupper det er laga for også då

@christoffer Ja, du har helt rett! Fortjener generelt mye bedre filmer!

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!