Follow

Denne nye App clip-greia høres ved første ørekast ut som en god idé fra Apple. Tullete å måtte laste ned tusen forskjellige apper man bare bruker én gang eller to. Men på den annen side virker App clips også unødvendig, hva med å bare bruke en nettside/nettapp? Det kan også linkes til med QR/NFC. Tanker? cw.no/artikkel/apple/app-clip-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!