Follow

Herregud, Excel har akkurat kostet oss sykt mye tid, og gjort at vi har sendt ut 50+ e-poster og 30+ brev med feil KID-nummer, fordi hver gang vi limte inn KID-nummer så gjorde Excel det om til et helt annet tall! Hva i helvete, er ikke hele poenget med Excel å håndtere tall?

· · Web · 3 · 0 · 1

@forteller
Ser dere prøver å jo konkurrerer med briten som mista covid-19 data fordi de brukt execl med fil formate som ble brukt i Excel 2003

@forteller To excel or not to excel, that is the question. And usually, to excel one must stay away from Microsoft Excel.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!