Follow

Hei alle MDG-medlemmer!

Fristen for å sende endringsforslag til partiprogrammet i denne runden (er én siste, hardere runde senere) er 23:59 i kveld!

Jeg har en rekke forslag, hvis du vil se på dem og støtte noen så blir jeg glad! DMs er åpne.

cryptpad.fr/pad/#/2/pad/view/2

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!