Follow

Ok, so the WIPO treaty has an anti-circumvention clause saying countries have to make it illegal to circumvent DRM.

But is there anything in this, or any other international treaties, which stops a country from banning DRM altogether?

· · Web · 1 · 1 · 4

@forteller IDK, but I know that in Sweden it's legal to circumvent DRM for personal use if needed to play/use the thing.

@alva Really? According to Wikipedia they are a party to the WIPO Copyright Treaty. If so I don't understand how that can be legal. Do you have a link to some more info on this? The law text or whatever. Thanks!

@forteller It doesn't link to the relevant portion of the law but that would probably be a harder read :blobcatterrified:

@Steinar @alva Ja, vi har det. Men er ikke med i WIPO copyright treaty, fant jeg ut. Så hvorfor har vi dette i lovene våre?

@forteller @alva Eg reknar med TONO veit. :) På universitet i Trondheim på midten av 90-talet fekk vi IFPI på nakken for ha 8-bits opptak av radio liggande på FTP, så...

@forteller @alva Det faktiske svaret kan vel fort vera her òg: lovdata.no/dokument/NL/lov/201 "Jf. EØS-avtalen vedlegg XVII nr. 9 e (dir 2001/29/EF (opphavsrettsdirektivet) art. 6)." Eg trur våre lokale lobbyistar pressa på.

@Steinar @alva Se der, ja. Takk! Men det står ikke noe om at slike "tekniske tiltak" må være lovilig, sant? Bare at det må være ulovlig å omgå dem dersom de er tilstede?

@forteller @alva Så vidt eg kan skjønne, ja. Reknar med det var for radikalt til tenke på. :)

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!