Follow

Sandman is a classic long format graphical novel. What else is in that same "category", if you will? The walking dead is also quite famous, but not sure it has the same status as a classic? What else?

@forteller Flere i det fransk/belgiske området som har tilsvarende omfang. Men status er subjektivt.

Vindens passasjer. Inkalen. Silence.

@enannenen @forteller

åh, inkalen er fantastisk! Alejandro jorodrowsky og Moæbius er heilt sykt

@forteller

Eg likar ikkje distingsjonen millom comic og graphic novel.

Eg skjønner at det som konsept kanskje har høgere status og derfor lettare å selje som ein kan ta på alvor, men gode teikneserier er ofte lengre enn graphic novels og kan bli kjøpt som ein heil bok og kan ha like så bra historie og kunst.

Her er likevell nokon meir graphic novel retta forslag

- Maus

- Watchmen

- 300

- Sin City

- Hellboy

Finnes mykje bra manga og web teikneserier der ute også! 😁

@forteller Y: The Last Man? Er vel lite som har same klassikarstatus som Sandman, då ...

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!