Follow

There's a special place in heck for the cretin who decided that Norwegian MS Office (and thus Teams etc) should deviate from the standard and use Ctrl+F for BOLD ("Fet" in Norwegian) and Ctrl+B for FIND (which makes no fucking sense in Norwegian whatsoever).

Goddang you to heck!

@forteller Og difor bruker me Libreoffice eller liknande i staden :)

@pilum @forteller Nei, so enkelt er det sjølvsagt ikkje. Men i mange tilfelle er det mogleg å byte, så eg gjer det i alle dei tilfella eg kan - og det viser seg å vera dei aller fleste.

@aujawindar @forteller Det er heilt sant. Veldig for det når ein kan.

Eg er uansett heilt eining med @forteller når det gjeld dei hurtigtastane.

Ein annan kombinasjon ein eg er særs plaga med er Shift+Ctrl+S som i dei fleste applikasjonar lagrar alle opne dokument - og som avsluttar skjemdeling i Teams. :blobangery:

@aujawindar Jeg har til nå alltid gjort det. Men nå har vi begynt å bruke Teams på jobb. Ugh!

@forteller Same hjå meg. Teams på Linux fungerer greitt for min del.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!