Follow

"Alle norske høyreekstreme bruker 50% av tiden sin på å hetse og skrive møkk, og 50% av tiden sin på å sutre over at de er ofre fordi noen har sagt noe stygt om dem"

Didrik Søderlind sier mye viktig i nyeste episode av . Akkurat dette sitatet var ikke av de viktigste, men gir deg likevel forhåpentligvis lyst til å høre på episoden

Dialogisk: Episode 115: Undertro (med Didrik Søderlind) pod.space/dialogisk/episode-11

@forteller Låter umiskjennelig som en viss oransje herre i det hvite hus...

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!