Follow

Siste frist for å vinne vervepremier til tusenvis av kroner ved å hjelpe et europeisk forskningsprosjekt er i morgen!

Du er nesten garantert å vinne et gavekort på 500 kr hos Fair & Square om du verver 1 aktiv deltager!

Les mer: syklistene.no/motiv/

Pls boost

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!