Follow

Did you know that you don't have to be a Norwegian citizen to vote in the local election in Norway?

If you are from the neighbouring Scandinavian countries you just have to live here. If you are from another country you have to have lived here for a few months.

The election is in two weeks, but you can vote today and the next week also. Find your closest booth at valglokaler.no

And vote Green Party!

@forteller Oj. Jeg snublet over kommentarer fra en "forteller" på reddit. Kanskje jeg stemmer mdg igjenn, men jeg er skeptisk.

Flere har uttrykt at mdg er upragmatiske og har barnslig naïve forslag. Typ "Skjønner dem ikke at å ikke bygge mega motorvei gir mer kø, ergo shitty miljø?", eller "økte bompenger er jo sosialt urettferdig og skaper økte forskjeller", eller at de vil ha en mer totalitær nanny state, og at "høye bygninger tar mindre areal, sparer matjord, og ser kule ut".

@forteller Jeg er redd for at mdg er ideologiske fanatikere og vil bruke pisk for å realisere skyggelapp-drømmer.

@byllgrim Hei, hvis du faktisk vurderer MDG, men har ting du er usikker på eller ikke liker, så vil jeg gjerne prøve å svare deg! Men jeg er redd jeg ikke forstår hva du tenker på her. Kan du utdype?

@forteller Jeg tror dette kan være en situasjon av typen: Hvis jeg hadde nok kunnskap til å vite hvilke spørsmål å stille, så ville jeg ikke lenger ha noe jeg lurte på.

Litt sloppy phrased, jeg lurer på om mdg er overentusiastiske og har an-prim tendenser. Om de vil være overfokusert på miljø og medføre uante konsekvenser som fucker opp.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!