Follow

Representing Sunrise Movement at the most important political meeting in Norway this year, the Norwegian Green Party convention.

@forteller Super! Sku ha vært der jeg å! Men ikke denne gang, sa det fra meg :/

kanskje en annen gang da

@Jordbruket Ja. I korte trekk: Kun tillate utbygging i områder hvor det allerede er inngrep, ikke i urørt natur. Ble bestemt mye mer også, det kan du lese her: mdg.no/mdglm_endringsforslag_o

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!