Follow

Starter dagen med å lese på senga. Anbefaler kapittel 2, om behovet for å måle og sammenligne, og om hvordan latterliggjøring bidrar til å sementere den svært problematiske tanken om at størrelse, manndom og makt henger sammen.

@forteller har ikke lest boka. Jeg synes imidlertid det er artig å tenke på at romerne anså stort utstyr som et tegn på manglende sivilisasjon - man var ute av stand til å kontrollere seg om man hadde for mye.

Størrelsen varierer, men hva det betyr er avhengig av kulturell kontekst.

@forteller Mest direkte bokomslaget jeg har sett på en stund.

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!