Follow

Alt kan ikke være Norli og Ark, Twitter og Facebook. Vi trenger de små aktørene også! Men da må vi bruke dem, ellers forsvinner de. Kjøp en julegave her: dagsavisen.no/oslo/cappelens-f

Sign in to participate in the conversation
Octodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!